Algemene Voorwaarden

Onze voorwaarden bij dienstverlening

Art. 1: Definities

 1. Heppie Ouder gevestigd Hoge Buurt 8, 1744 KA Sint Maarten, welke uitvoering geeft aan opdrachten gericht op begeleiding van personen, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
 2. De wederpartij van de dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen.
 4. Heppie Ouder medewerker is de door dienstverlener ingeschakelde deskundige die de opdracht voor de opdrachtgever uitvoert.
 5. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.
  Art. 2: Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
 6. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten door of namens dienstverlener;
 7. Afwijking van deze voorwaarden kan, als dat nadrukkelijk en schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 8. Wanneer zich in de toekomst omstandigheden zouden voordoen waarin een overeenkomst tussen dienstverlener en opdrachtgever niet voorziet, zullen partijen in gezamenlijk overleg trachten daarvoor een oplossing te vinden, welke naar redelijkheid en billijkheid aan de belangen van beide partijen zoveel mogelijk recht doet.
 9. De overeenkomst bevat voor dienstverlener een inspanningsverplichting, geen resultaat verplichting.
 10. Het nalaten door een der partijen van een bepaling uit de overeenkomst, tast in geen enkel opzicht de rechten van die partij aan om op een later tijdstip alsnog nakoming door de andere partij te eisen.
 11. De uit overeenkomsten tussen dienstverlener en opdrachtgever voortvloeien
  leveringen, dienstverleningen en rechtenverleningen dienen in Nederland te
  worden uitgevoerd en gelden slechts voor Nederland.
 12. Partijen zullen geen rechten en/of verplichtingen, anders dan voor factuur
  doeleinden, uit de tussen hen aangegane overeenkomsten cederen of op een
  andere wijze overdragen dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
 13. Dienstverlener heeft een privacyverklaring op haar website en werkt
  volgens de richtlijnen van haar privacy beleid.

Art. 3: Rechtsgeldigheid opdracht

 1. Een opdracht van opdrachtgever verkrijgt rechtsgeldigheid direct nadat
  deze door dienstverlener aan opdrachtgever, schriftelijk of door middel van een e-mail is bevestigd.

Art. 4: Tussentijdse beëindiging

 1. In de hieronder genoemde gevallen heeft dienstverlener het onvoorwaardelijk recht de overeenkomst(en) met opdrachtgever door een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever met onmiddellijke ingang, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, te beëindigen:
  . Opdrachtgever voldoet ook na schriftelijke aanmaning niet aan enige
  betalingsverplichting;
  . Opdrachtgever wordt failliet verklaard of vraagt surseance van betaling
  aan;
  . Er wordt conservatoir of executoir beslag op enige aan opdrachtgever
  toebehorende roerende en/of onroerende goederen en/of vorderingen gelegd en zodanig beslag wordt niet binnen twee weken opgeheven;
  . Opdrachtgever wordt door gerechtelijk vonnis handelings onbekwaam;
  . De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Opdrachtgever van
  toepassing wordt verklaard;
  . In geval van overlijden van opdrachtgever.
 2. Zodanige beëindiging geeft Opdrachtgever geen aanspraak op
  schadevergoeding of op restitutie van of vergoeding voor een door hem verrichte prestatie.

Art. 5: Leveringstijden

In overeenkomsten geraamde leveringsdata zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk door dienstverlener in acht worden genomen.
Bij dreigende overschrijding van een leveringsdatum of termijn, zal dienstverlener met opdrachtgever in overleg treden.
Overschrijding van leveringsdata of termijnen door welke oorzaak dan ook geven de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of op niet-nakoming van een verplichting van opdrachtgever aan de dienstverlener.

Art. 6: Tarief

 1. Alle in offertes van dienstverlener genoemde tarieven zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening. Indien de periode tussen de offertedatum enerzijds en de acceptatie door opdrachtgever van de offerte en/of de levering van diensten aan opdrachtgever anderzijds langer is dan 30 dagen, dan behoudt dienstverlener zich het recht voor de in de offerte genoemde tarieven aan te passen aan de prijzen die gelden op de datum van acceptatie van de offerte en/of levering diensten.
 2. Alle in overeenkomsten tussen dienstverlener en opdrachtgever genoemde tarieven zijn de op de datum van dagtekening geldende tarieven.
 3. De tarieven gelden slechts de in de overeenkomsten met name genoemde goederen en diensten. Elk in aanvulling daarop door dienstverlener geleverd goed en/of verleende dienst zal afzonderlijk in rekening worden gebracht tegen het tarief zoals die op de dag van levering c.q. dienstverlening geldt.
 4. Alle in de overeenkomst genoemde tarieven zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.

Art. 7: Betaling

 1. Betaling dient plaats te vinden door bijschrijving op een op de factuur vermelde of afzonderlijk en schriftelijk door dienstverlener opgegeven bankrekening ten name van Heppie Ouder. Tenzij in de toepasselijke Algemene Voorwaarden anders is bepaald, dienen gefactureerde bedragen binnen veertien dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.
 2. Indien opdrachtgever bij een betaling niet uitdrukkelijk aangeeft op welke factuur de betaling betrekking heeft, dan heeft dienstverlener het recht de door opdrachtgever verrichte betaling toe te rekenen op de door dienstverlener gewenst schuld van opdrachtgever aan dienstverlener.
 3. Indien opdrachtgever zijn verplichtingen aan dienstverlener niet (naar behoren) nakomt, dan zijn alle de door dienstverlener gemaakte rechtelijke kosten voor rekening van opdrachtgever, met dien verstande dat de buitengerechtelijke kosten op 15% van het door opdrachtgever verschuldigde worden gesteld, met een minimum van € 1.000,- en dat onder gerechtelijke kosten is begrepen wat dienstverlener voor een procedure aan haar gemachtigde of juridische raadsman tenminste verschuldigd mocht zijn of worden boven het bedrag van de door de rechter naar gebruikelijke maatstaf begrote proceskosten.
 4. Partijen zullen zich niet op compensatie beroepen.

Art. 8: Prijsindexering

De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven en uurlonen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de aan de opdrachtgever te berekenen tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen.

Art. 9: Aansprakelijkheid

 1. Behalve indien en voor zover hierbij anders is bepaald, is dienstverlener en/of haar medewerkers niet aansprakelijk voor enig verlies of schade uit hoofde van/of door of in verband met de overeenkomst ontstaan, ongeacht of dit verlies of deze schade door opdrachtgever of door anderen is geleden.
 2. Indien schade ontstaat door opzet of grove schuld door dienstverlener en/of haar medewerkers tijdens het verlenen van diensten in gebouwen en/of op terreinen van opdrachtgever, in het kader van deze overeenkomst, zal dienstverlener de schade, indien en voor zover
  dienstverlener daarvoor rechtens aansprakelijk is en deze aansprakelijkheid hieronder in de artikelen 9 nr. 4 en nr.5 tot de in
  Artikel 9 nr. 3 geraamde maximum bedragen vergoeden.
 3. Een vergoeding zoals bedoeld in lid 7.2 zal, in geval van persoonlijk letsel
  Maximaal -één honderdduizend- Euro per gebeurtenis bedragen, echter nooit méér dan waarvoor de verzekeraar van dienstverlener dekking biedt. In geval van zaakschade, geldt een maximale vergoeding tot een bedrag voor de kosten van herstel of vervanging van de zaak. Deze vergoeding zal nimmer hoger zijn dan het bedrag dat door dienstverlener aan opdrachtgever is gefactureerd uit hoofde van de onderhavige overeenkomst.
 4. Voor vergoeding komen nimmer in aanmerking:
  . gevolgschade, waaronder financiële of commerciële verliezen,
  winstderving, verlies van gebruik of van relaties en betalingen
  verschuldigd aan derden;
  . de kosten van reproductie of herstel van geheel of gedeeltelijk verloren
  gegane informatie.
 5. Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener en haar medewerkers tegen alle aanspraken van derden welke ertoe leiden c.q. zouden kunnen leiden dat de aansprakelijkheid van dienstverlener of haar medewerkers de in dit artikel gestelde grenzen overschrijdt.

Art. 10: Gebruik

 1. Opdrachtgever zal de van dienstverlener betrokken diensten slechts gebruiken op de plaatsen en voor de doeleinden zoals deze in de offerte zijn vastgelegd.

Art. 11: Bejegening

1 Dienstverlener hanteert een gedragscode die alle Heppie Ouder medewerkers dienen te hanteren tegenover de Klant. In het geval een Klant zich onheus bejegend voelt door een Heppie Ouder medewerker en dit meldt aan Heppie Ouder, zal direct actie worden genomen om herhaling in de toekomst te voorkomen. In ernstige gevallen zal direct vervanging van de Heppie Ouder medewerker plaatsvinden.
2 De Klant dient de medewerkers van Heppie Ouder met respect te behandelen. Discriminatie, verbale en non-verbale agressie, intimidatie of ongewenste intimiteiten richting medewerkers kunnen in uiterste gevallen leiden tot weigering van dienstverlening. Dit laatste laat onverlet de plicht van de Klant dan wel (wettelijke) vertegenwoordiger dan wel Opdrachtgever tot onverminderde betaling van de overeengekomen werkzaamheden.
3 In geval van fysieke agressie of ernstige bedreiging wordt er aangifte gedaan.
Art. 12. Geschillen

 1. Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen welke door één partij als zodanig worden beschouwd welke tussen dienstverlener en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van tussen hen afgesloten overeenkomst, zullen aan de bevoegde rechter worden voorgelegd.
 2. De mogelijkheid tot het instellen van rechtsvordering dan wel het aanhangig maken van een geschil met betrekking tot of naar aanleiding van de overeenkomst tussen partijen vervalt na verloop van twee jaar nadat de aanleiding daartoe is ontstaan.

Heppie Ouder, september 2019

Heppie Ouder kleurt de dag!