Huisregels

Agressiebeleid

Bij Heppie Ouder kunnen cliënten en medewerkers worden geconfronteerd met agressie en ander ongewenst gedrag. Ons beleid is gericht op het voorkomen van, en reageren op, agressie en ongewenst gedrag. Maar juist op het verschaffen van een fijn werkklimaat voor cliënten en medewerkers. Hierbij geven we aan dat ongewenst gedrag als agressie, pesten en seksuele intimidatie bij Heppie Ouder niet wordt getolereerd.

Het beleid van Heppie Ouder ten aanzien van agressie en ongewenst gedrag is van toepassing op medewerkers, cliënten, familie en derden.

Wat wordt hieronder verstaan:

  • Agressie en geweld

Elk verbaal non verbaal of fysiek gedrag dat als dreigend wordt ervaren of daadwerkelijk schade aanricht aan de dader zelf, aan de ander (slachtoffer) en/of objecten;

  • Ongewenst gedrag/seksuele intimidatie

Elke vorm van verbaal, non verbaal of fysiek gedrag met een seksuele bijgedachte, dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of situatie wordt gecreëerd.

  • Pesten

Alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel karakter van een medewerker of cliënt(en) en/of medewerker.

Beleid t.a.v. agressie naar medewerkers

Medewerkers van Heppie Ouder kunnen in aanraking komen met agressieve gedragingen van cliënten. Dit kan uiteindelijk leiden tot beëindigen van de overeenkomst met de opdrachtgever. Echter soms vertonen cliënten agressief gedrag vanwege hun beperking. Onze interventies zijn dan met name gericht op het verminderen van het agressieve gedrag van de cliënt. Indien het agressief gedrag niet kan worden beperkt, dan richten wij ons op de gevolgen voor de cliënt, de medewerker en de overeenkomst. 

Cliënten kunnen ook slachtoffer zijn van agressief gedrag door derden. Heppie Ouder is signalerend met betrekking tot de cliëntveiligheid naar opdrachtgever en indien noodzakelijk instanties c.q. familie;

Van onze medewerkers verwachten wij een professionele houding en gedrag tegenover cliënten én indien van toepassing collega’s. Indien medewerkers zich agressief of intimiderend gedragen zullen zij hierop aangesproken worden. Na constatering en afhankelijk van de ernst van het incident zal een waarschuwing plaatsvinden, indien weer aan de orde een correctiegesprek en in het uiterste geval kan hierop ontslag volgen. Het moge duidelijk zijn dat als sprake is van een ernstig incident direct ontslag en mogelijk aangifte zal volgen.

*) zie in dit kader ook artikel 11 van de Algemene Voorwaarden

Meldplicht

Medewerkers die een agressie- of intimidatie-incident hebben ervaren of hebben gezien, hebben de plicht dit te melden. Opdrachtgever kan zijn melding kwijt via de klachtenregeling (zie hieronder)

Als we in dit beleidsstuk spreken over ‘medewerker’, bedoelen we ook vrijwilligers, stagiaires, uitzendkrachten en andere  medewerkers die niet in dienst zijn van Heppie Ouder, maar wel werkzaam zijn bij Heppie Ouder.

Klachtenregeling

We willen graag dat u méér dan tevreden bent over onze dienstverlening. Daar zetten we ons elke dag voor in. Heeft u een opmerking, een meningsverschil met een medewerker of een klacht? De eerste stap is dat u dit bespreekt met de medewerker om wie het gaat of met de vertrouwenspersoon van Heppie Ouder.
Een klacht kan over van alles gaan, over een verschil van mening over de te leveren diensten, over de factuur of over de bejegening door medewerkers. U kunt de vertrouwenspersoon om advies vragen en of om te bemiddelen.

Komt u er niet uit in het gesprek? Of wilt u direct een klacht indienen? Dat kan dit per mail naar info@heppieouder.nl  Heppie Ouder zal er alles aan doen om uw probleem zo snel en adequaat mogelijk op te lossen.

Komen we er samen dan nog niet uit dan kunt u contact opnemen met Stichting Heemz.org zie hiervoor de klachtenregeling van Heemz.org.

Heppie Ouder, september 2019

Heppie Ouder kleurt de dag!